Směrnice o ochraně osobních údajů

(dále také „Směrnice“)

 

Tato směrnice o ochraně osobních údaje, kterou jste si otevřeli na naší webové stránce, upravuje pravidla a zásady pro zpracování Vašich osobních údajů společností TRIAD Advertising, s.r.o., IČO: 35931141, se sídlem Brigádnická 27, 841 10, Bratislava, Slovensko (dále také „správce“, nebo „Triad“). Dále v textu pod pojmem Triaďáka rozumíme zaměstnance a spolupracujícího dodavatele TRIADU.

 

Tato směrnice popisuje nakládání s Vašimi osobními údaji a je tedy obecným základem a informačním pramenem pro zpracování Vašich osobních údajů, včetně stanovení účelu zpracování, právního titulu zpracování, nebo omezení uložení a další důležité otázky.

Dočtete se zde zejména o:

-        přístupu ke zpracovávaným osobním údajům

-        odvolání souhlasu se zpracováním osobní údajů

-        opravou nepřesných či nesprávných údajů

-        výmazu osobních údajů

-        omezení zpracování osobních údajů

-        výpisu osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe nebo pro jiného správce (právo na přenositelnost)

-        podání námitky proti osobním údajům

-        právu nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

 

V případě potřeby nás v souvislosti s osobními údaji můžete kdykoli kontaktovat na emailu osobniudaje@triad.cz .

Pokud se Vám nelíbí jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, máte rovněž právo podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů ( www.uoou.cz ).

 

Níže můžete pokračovat na celé znění pravidel, ale pojďme si nejdříve objasnit některé základní pojmy, které ve směrnici budeme používat:

 

 

Postupně si teď projdeme:

 1. kdo jsme, jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
 2. za jakým účelem osobní údaje zpracováváme?
 3. kdo osobní údaje zpracovává, komu osobní údaje předáváme?
 4. na základě jakého právního titulu osobní údaje zpracováváme?
 5. jak dlouho osobní údaje zpracováváme?
 6. jakými právy disponujete?
 7. soubory cookies,
 8. přímý marketing a profilování,
 9. odkazy na weby třetích stran,
 10. závěr.

 

1.      Kdo jsme, jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

 

V první řadě nám dovolte Vás ujistit, že osobní údaje zpracováváme za předem stanoveným legitimním účelem a na základě právního titulu v souladu s požadavky GDPR.

Jsme reklamní agentura a naší prací je propagovat výrobky a služby našich klientů, stejně tak nás samotné. Vytváříme reklamu, komunikujeme s Vámi prostřednictvím emailů, facebooku, aplikací aj. (dále také „obchodní činnost“). 

 

Vaše osobní údaje získáváme různými způsoby:

 1. tím, že je sami sdělíte/předáte TRIADU - pokud komunikujete prostřednictvím e-mailu, facebooku či jiných sociálních sítí, aplikací, telefonicky, vyplňujete kontaktní formuláře nebo objednávky, vyplňujete údaje na webových stránkách, případně nám osobní údaje předáte osobně, aj.,
 2. tím, že je sami sdělíte/předáte jiným správcům/zpracovatelům, kteří nám předají osobní údaje v souvislosti s naší obchodní činnosti, tedy za účelem realizace reklamních kampaní pro naše klienty (dále také „externí zdroje“),
 3. údaje, které zpracováváme a které jsme získali sami nebo od externích zdrojů bez toho, aniž by jste nám je sami sdělili/předali – tyto údaje získáme tím, že používáte webové stránky, aplikace či prostřednictvím sociálních sítí aj.

 

Konkrétně k tomu, jaké osobní údaje můžeme zpracovávat:

 

 1. Obecně údaje o Vaší osobě:

 

 1. Pokud navštívíte webovou stránku (dále také „web“) či používáte aplikace:

 

 1. Pokud Vám poskytujeme zboží nebo služby můžeme zpracovávat:

 

 1. Pokud k navázání kontaktu s námi nebo zjištění informací o našich/klientových produktech nebo službách použijete sociální média, můžeme zpracovávat údaje z Vašeho profilu (včetně Vašich preferencí a komunikace na Facebooku, Instagramu a Twitteru), údaje, které zveřejňujete na nástěnkách, které souvisí s naším/klientovým podnikáním a údaje získané prostřednictvím Vaší interakce s námi nebo informacemi o našich/klientových produktech a službách.

 

 1. Pokud navštívíte akce, můžeme zpracovávat fotografie a videozáznamy z akce (o tom Vás budeme také informovat v průběhu akce).

 

 1. Pokud jste uchazeči o zaměstnání, tak nám vyplňujete dotazník na webových stránkách. Ohledně zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání více na: triad.sk/jobs/osobniudaje. Osobní údaje, které zpracováváme u uchazeče o zaměstnání jsou zejména:

 

 1. V sídle TRIADU Na ulici Brigádnická 27, 841 10, Bratislava, Slovensko jsou umístěny kamerové systémy, které zachycují Vaši podobu. O umístění kamerových záznamů budete informováni informační cedulí a piktogramy při vstupu do prostoru, který je monitorován.

 

TRIAD jako správce obecně nezpracovává zvláštní kategorii osobních údajů, a pokud k tomu přece jen dojde, vždy Vás budeme informovat a k samotnému zpracování nedojde, pokud k tomu nebudeme mít právní titul.

 

 

 

2.      Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme?

 

Osobní údaje v TRIADU zpracováváme pouze na základě předem formulovaných legitimních účelů.

Jeden z hlavních důvodů zpracování Vašich osobních údajů je naše obchodní činnost – chceme být s Vámi v kontaktu, informovat Vás, nabízet Vám služby, chceme Vás zapojit do marketingových aktivit a soutěže, aby jsme Vám představili produkty nebo služby.

Zároveň se chceme zlepšovat a vyvíjet, k tomu rovněž potřebuje zpracovávat Vaše osobní údaje.

Dalším neméně podstatným důvodem je ochrana TRIADU i Vás.

 

Pro přehlednost dále podrobně uvádíme proč osobní údaje zpracováváme (účel zpracování) při jednotlivých činnostech:

 

 1. Pokud navštívíte web, nebo používáte některou z aplikací:

 

 1. Pokud nám poskytujete zboží nebo služby:

 

 1. Pokud Vám poskytujeme zboží nebo služby:

 

 1. Pokud nás kontaktujete na sociálních médiích - k monitorování Vaší interakce online, a pokud je to v našem legitimním zájmu také pro účely průzkumu trhu a k plánování budoucích marketingových kampaní,
 2. Pokud použijeme vaši fotografii nebo videozáznam z akce - k rozšiřování informací o akci mezi širší publikum a pro účely interních prezentací, a pokud je to v našem legitimním zájmu také pro rozvoj podnikání a marketingové účely, nebo tehdy, když k tomu máme váš souhlas,
 3. Pokud jste novinář, blogger alebo influencer a pokud je to v našem legitimním zájmu, k tomu, abychom Vás kontaktovali s výzvou, abyste o produktech a službách napsali článek, abychom Vás zvali na akce, zasílali vám propagační materiály a předávali Vám tiskové zprávy,
 4. Pro účely interního firemního výkaznictví, obchodní administrativy, k zajištění adekvátního pojistného krytí pro náš podnik, k zajištění bezpečnosti našich zařízení, pro účely výzkumu a vývoje, a k identifikaci a realizaci možností zvýšení efektivity podniku,
 5. U uchazečů o zaměstnání o zaměstnání - nábor nových zaměstnanců a spolupracujících dodavatelů. A pokud jste se našimi zaměstnanci nestali, chceme s Vámi zůstat v kontaktu, protože v budoucnu pro Vás třeba najdeme uplatnění,
 6. U kamerových záznamů z důvodu zajištění bezpečnosti osob a majetku při návštěvě v našem sídle,
 7. Mezi další účely zpracování osobních údajů patří:

 

V souvislosti s webovou stránkou a aplikace můžeme také zpracovávat anonymizované, agregované zprávy a statistiky o uživatelích webu a aplikacích nebo zboží a služeb a z interakcí se značkami na sociálních médiích pro účely tvorby interních zpráv nebo zpráv pro naši skupinu nebo jiného třetího subjektu a dále pro naše marketingové a propagační účely. Anonymizované, agregované zprávy nebo statistiky neumožňují osobní identifikaci.

 

3.      Kdo osobní údaje zpracovává, komu osobní údaje předáváme?

 

V rámci TRIADU s osobnímu údaji nakládají Triaďác, kteří jsou proškoleni k nakládání s osobními údaji a jsou vázání mlčenlivostí. S konkrétními osobními údaji nakládají pouze vybraní Triaďáci, tedy ti, kteří jsou v rámci svého zařazení v TRIADU odpovědní za konkrétní účel zpracování a nikdo další k osobním údajům nemá přístup.

 

Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme žádnému třetímu subjektu, aniž bychom k tomu získali váš souhlas.

 

Osobní údaje mohou být předány :

I. společnosti skupiny TRIAD, které jsou společnostmi mateřskými, dceřinými, nebo sesterskými společnosti správce, což zahrnuje naši nadřízenou společnost se sídlem na Slovensku. K předání dochází pokud je to v našem legitimním zájmu pro interní administrativní účely (například zajištění konzistentního a koherentního poskytování služeb našim zákazníkům, pro firemní strategii, v rámci dodržování předpisů, provádění auditu a monitoringu, k výzkumu a vývoji a k zajištění kvality). Vaše osobní údaje také můžeme sdílet s naší skupinou, pokud nám její společnosti poskytují produkty a služby, např. systémy informačních technologií,

 

II. dodavatelům a poskytovatelům služeb: včetně on-line služeb, které používáme pro marketingové účely (např. analytické stroje, CRM systémy, nástroje poskytující možnosti email marketingu, reklamní systémy aj.), dodavatelům technických služeb a podpory, pojistitelů, poskytovatelů logistických služeb a poskytovatelů cloudových služeb, dodavatelům kamerových systémů umístěných v prostorách TRIADU, poskytovatelům analytických a vyhledávacích modulů, které nám pomáhají zlepšovat a optimalizovat webovou stránku a aplikace, osoby zpracovávající firemní výkaznictví, účetnictví a celkově obchodní administrativu TRIADU.

 

III. jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností TRIADU,

 

IV. veřejným institucím: soudy, orgány činné v trestním řízení, správní orgány, aj.

 

V. Vašemu zaměstnavateli nebo pracovní agentuře.

 

Shrneme-li si výše uvedené, dochází k předávání osobních údajů zejména pokud :

 

4.      Na základě jakého právního titulu osobní údaje zpracováváme?

 

Právní základ používání Vašich osobních údajů se liší účel od účelů, kdy každý účel zpracování musí být založen na právním titulu. Osobní údaje zpracováváme nejčastěji na základě následujících právních titulů:

 

I. Uzavřeli jste smlouvu s TRIADEM nebo se správcem, který nám osobní údaje předal, abychom je dále zpracovávaly v pozici zpracovatele, a to včetně dodržení podmínek používání webu nebo aplikace, které jste přijali tím, že jste navštívili web nebo si stáhli aplikaci, a/nebo abychom dodrželi naši smlouvu o poskytování služeb, nebo abychom mohli získávat služby od Vás nebo Vašeho zaměstnavatele.

Bez zpracování Vašich osobních údajů nemůže plnit své závazky a povinnosti z uzavřené smlouvy.

 

II. Zpracováním osobních údajů splňujeme právní povinnosti, které se na TRIAD vztahují na základě právních předpisů.

 

III. Zpracování osobních údajů se provádí na základě oprávněných zájmů TRIADU nebo zájmů třetího subjektu a tyto zájmy mají přednost před Vašimi zájmy. Za oprávněné zájmy považujeme zejména:

 

IV. Udělili jste nám svobodný, dobrovolný, jednoznačný, nepodmíněný a informovaný souhlas, kdy:

-        souhlas můžete kdykoli odvolat nebo změnit jeho rozsah, a to stejným způsobem, jakým jste ho poskytly,

-        udělením souhlasu nepodmiňujeme poskytnutí služby nebo zboží.

 

V. Osobní údaje jsme od Vás získali pro svého klienta, který je jejich správcem a my jsme v roli zpracovatele.

 

 

5.      Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

 

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu a po dobu, kdy máme právní titul ke zpracování osobních údajů.

 

Vezměte prosím na vědomí že i po odvolání souhlasu můžeme zákonně Vaše údaje zpracovávat, a to na základě právního titulu dle čl. 4 bod I., II., nebo III a V.

V případě, že již není žádný důvod (účel) proč by TRIAD osobní údaje zpracovával a nedisponujeme žádným právním titulem ke zpracování, osobní údaje vymažeme.

 

Pro lepší představu uvádíme, že k výmazu dochází nejpozději:

 

6.      Jakými právy disponujete?

 

Z GDPR subjektu údajů vyplývají následující práva:

 

I. právo na poskytnutí základních informací ohledně zpracování – máme povinnost Vás informovat při získání osobních údajů, pokud je máme přímo od Vás, a v případě, že nebyly získány přímo od Vás, tak nejpozději do jednoho měsíce po získání osobních údajů, případně v okamžiku, kdy dojde ke vzájemné komunikaci pokud jsou osobní údaje použity pro účely této komunikace, nebo nejpozději pro prvním zpřístupnění, pokud je budeme zpřístupňovat třetí straně.

 

II. právo na přístup k osobním údajů – na základě Vaší žádosti máme povinnost Vám potvrdit, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a informovat Vás dle GDPR např. o účelu, době zpracování, práva na výmaz aj. Poskytneme Vám zároveň kopii zpracovávaných osobních údajů za podmínky, že nedojde k nepříznivému zásahu do práv a svobod dalších osob.

 

III. právo na opravu – pokud máme nepřesné osobní údaje, jsme povinni je na Vaši žádost opravit nebo je doplnit.

 

IV. právo na výmaz – na základě Vaší žádosti máme povinnost osobní údaje bez zbytečného  odkladu vymazat, zejména pokud:

 

I v případě, že požádáte o výmaz, nejsme povinni osobní údaje vymazat zejména z důvodu:

 

V. právo na omezení zpracování   - jsme povinni omezit zpracování Vašich osobních údajů v případě, že:

 

V době, kdy je omezeno zpracování osobních údajů, může TRIAD tyto údaje zpracovávat pouze jejich uložením, a to s výjimkou situace, kdy nám dáte souhlas,  nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

 

TRIAD Vás předem vyrozumí, pokud nastane situace, že omezení zpracování bude zrušeno.

 

VI. právo na přenositelnost údajů - pokud osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy a zpracování probíhá zcela automatizovaně, můžete TRIAD požádat o:

 

VII. právo vznést námitku – pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, případně profilujeme (co je profilování – čl. 9), můžete vznést kdykoli námitku proti takovému zpracování. My poté jednak omezíme zpracování dokud se vše neobjasní a pokud následně neprokážeme závažné oprávněné důvody ke zpracování, údaje dále nebudeme zpracovávat. Pokud údaje využíváme k přímému marketingu, tak bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje po vznesení Vaší námitky zpracovávat. 

 

VIII. právo na ochranu ze strany státních orgánů – máte právo se obrátit na dozorový orgán ochrany osobních údajů- Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, web: https://www.uoou.cz/ , telefon: pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna), a to podáním stížnosti. Vedle toho máte právo na poskytnutí soudní ochrany. Stížnost k dozorovému úřadu i žalobu na soud můžete podat, pokud máte za to, že Vaše práva chráněná GDPR byla v důsledku zpracování ze strany TRIADU porušena.

 

UPLATNĚNÍ PRÁV VŮČI TRIADU

Svoje práva můžete vůči TRIADU uplatnit zejména elektronicky, a to zasláním emailu na adresu: osobniudaje@triad.cz, poštou zaslanou na adresu Brigádnická 27, 841 10, Bratislava, Slovensko. Pokud nás kontaktujete elektronicky, TRIAD odpoví rovněž elektronicky, neboť šetříme lesy. Můžete nás ale požádat o jiný způsob komunikace.

 

Vaše žádosti zpracujeme a budeme na ně reagovat co nejrychleji dle kapacity a našich možností, kdy dle GDPR musíme reagovat nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu můžeme v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O každém prodloužení Vás ale do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s uvedeným důvodů pro zdržení informujeme.

 

Pokud budeme mít pochybnosti o Vaší osobě, budeme po Vás chtít, aby jste nám poskytly další informace  nezbytné k potvrzení Vaší totožnosti. Důvodem je ochrana Vašich údajů, tedy aby nedošlo k předání osobních údajů osobě, která není osobou, za který se vydává.

 

Žádosti vyřizujeme bezplatně , ale má to určité výjimky:

kdy pokud TRIAD dojde k závěru, že nastal jeden z uvedených důvodů, odmítneme žádosti vyhovět, nebo Vám naúčtujeme přiměřený poplatek, abychom zaplatili administrativní náklady spojené s vyřízením žádosti.

 

7.      soubory cookies

 

Na našich internetových stránkách používáme soubory „cookies“ proto, abychom návštěvníkům poskytli větší pohodlí při jejich prohlížení. Soubory „cookies“ (v doslovném překladu „sušenky“) jsou malé textové soubory, které Internetové Stránky vytvoří ve Vašem zařízení v momentě, kdy na ně vstoupíte.

Naše internetové stránky používají jak tzv. „session cookies“, tak i tzv. „persistent cookies“.

Naše internetové stránky používají cookies, které:

 

„Cookies“ nejsou viry. Jsou to pouze textové soubory, které neobsahují žádný program a vzhledem k tomu se ani nedají spustit jako program. Soubor „cookies“ se nemůže sám kopírovat a rozesílat po internetové síti. Váš internetový prohlížeč je však při každé návštěvě odešle Internetové Stránce, ke které patří, a ta se pak v internetovém prohlížeči zobrazí ve Vašem nastavení.

Pomocí souborů „cookies“ dokážeme v obecné rovině také zaznamenávat statistické údaje o chování návštěvníka těchto Internetových Stránek. Díky tomu je můžeme cíleně přizpůsobovat Vašim zájmům a požadavkům.

„Cookies“ nám pomáhají při identifikaci zvlášť populární či problémové části Internetových Stránek, není je ale možné spojit s konkrétním uživatelem.

Soubory „cookies“ dále využíváme i pro účely Vaší autentizace, tedy pro to, abychom jejich prostřednictvím eliminovali nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší osobě při každém dalším Vašem vstupu na Internetové Stránky. Současně je používáme i pro účely uzpůsobení Internetových Stránek dle Vašich potřeb, tedy např. pro to, aby se Vám Internetové Stránky nadále zobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.

Tyto Internetové Stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů „cookies“, je však možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží. Většina prohlížečů tyto soubory akceptuje automaticky, jejich ukládání je však možno zabránit tak, že v nastaveních prohlížeče zvolíte možnost „neakceptovat cookies“. Soubory „cookies“, které se na Vašem zařízení již uložily, můžete také kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce zjistíte pomocí „nápovědy “ Vašeho prohlížeče.

 

Používáním Internetových Stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedeným způsobem.

 

 

 

8.      Marketing a profilování

 

Marketingem v TRIADU rozumíme posílání newsletterů, které obsahují novinky z TRIADU, aktuálně otevřené pozice v TRIADU, case studies, novinky za našeho blogu a další informace. To samé platí, pokud tuhle činnost vykonáváme pro naše klienty.

Profilováním se rozumí, když automatizovaně zpracováváme Vaše osobní údaje a následně je použijeme k hodnocení některých Vašich aspektů, a to například za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

 

Společnost TRIAD jako správce nezpracovává osobní údaje profilováním.

Společnost TRIAD na základě oprávněného zájmu zpracovává osobní údaje za účelem marketingu.

Pokud nebudete mít zájem o zasílání marketingových sdělení, můžete nás kdykoli kontaktovat e-mailem na adrese: osobniudaje@triad.cz.

Proti přímému marketingu na základě našeho legitimního zájmu můžete rovněž kdykoli vznést námitku.

 

 1. 9.      Odkazy na weby třetích stran

Webové stránky, mobilní aplikace a stránky na sociálních médiích mohou příležitostně obsahovat odkazy na webové stránky, které jsou provozované třetími stranami, a to včetně partnerských sítí a společností naší skupiny.

Vezměte prosím na vědomí, že tato směrnice je platná a vztahuje se pouze pro osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našeho webu, aplikací a stránek na sociálních médiích, nebo které získáme z externích zdrojů, a že nemůžeme nést odpovědnost za Vaše osobní údaje, které jsou shromažďované a uchovávané třetími subjekty.

Webové stránky třetích subjektů mají vlastní podmínky a směrnice o ochraně soukromí s kterými by jste se měli pečlivě seznámit, než na tyto webové stránky či aplikace odešlete své osobní údaje.

Nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za obsah těchto webů nebo podmínky a směrnice těchto třetích subjektů.

 

 1. 10.   Zabezpečení

 

Klademe velkou pozornost na ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím, zveřejněním, pozměňováním, neoprávněným přístupem, nedostupností a zničením.

Přijali jsme veškerá přiměřená preventivní opatření k ochraně důvěrnosti osobních údajů, včetně vhodných organizačních a technických opatření, kdy

 

Přístup k osobním údajům mají v TRIADU pouze Triaďáci, případně smluvní partneři, kteří tyto údaje potřebují znát, aby je pro nás mohli zpracovat, nebo pokud pro nás zajišťují administrativní zázemí. Smluvní partneři jsou smluvně vázáni přísnými povinnostmi zachovávat důvěrnost a mlčenlivost.

 

11.   závěr

 

V souvislosti se změnou právních předpisů a požadavky praxe můžeme tuto směrnici v budoucnu aktualizovat a měnit. Pravidelně se tuto stránku vracejte a kontrolujte, zda nedošlo k aktualizacím nebo změnám naší směrnice o ochraně soukromí.

Aktuální směrnice je vždy přístupná na webové stránce: www.triad.sk/osobne-udaje/V případě, že by se jednalo z našeho pohledu, či pohledu právních předpisů o zásadní změnu, budeme Vás o tom výslovně informovat – emailem, či na Vás vyskočí ikonka upozorňující na změnu směrnice, která na Vás bude tak dlouho dotírat, dokud se neseznámíte s jejím obsahem.

 

V případě dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete na nás kdykoli obrátit na email: osobniudaje@triad.cz.

 

Pokud budete mít pochybnosti o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, budeme rádi, když se na nás obrátíte, abychom Vaše pochybnosti mohli odstranit a nalézt společně řešení k spokojenosti Vaší, naší i GDPR. Pokud i přesto budete mít pocit, že porušujeme Vaše práva, můžete postupovat v souladu s čl. 6 bod VIII.

 

Děkujeme, že jste si našli čas a seznámili jste se s naší směrnicí ochrany osobních údajů.

TRIAD Advertising

TRIAD Advertising
Brigádnická 27
Bratislava - Devín
Tel: 00421 948 159 215

Visit us

Let's be friends

Like us

Je mainstream mŕtvy? O TikToku, trendoch a existencializme

Existuje in a out v čase, keď môže byť trendom čokoľvek? Keď prekonáte svoju nechuť k...

READ US
Ochrana súkromia